Endocrinology Research and Practice
Original Article

Chronic Consumption of Paraoxon Changes Thyroid Hormone Levels in Rats

1.

Tehran University of Medical Sciences, Physiology, Tehran, Iran

2.

Baghiatalah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Endocrinol Res Pract 2007; 11: 34-36
Keywords : Paraoxon, thyroid, hormones
Read: 1585 Downloads: 288 Published: 01 June 2007

Abstract
Objective:
Paraoxon is an organophosphorus compound. These substances absorbed variously and inhibit acetylcholinestrase enzymes. The aim of this study was to investigate the effects of the chronic consumption of paraoxon on thyroid hormones.
Material and Methods: In this study, was carried out at the Baghiatalah University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 36 female N-Mari rats weighing 200-250gr were used. The first group (paraoxon) received 0.05 mg/kg/day paraoxon subcutaneously for one month. The second group (alcohol) received the same chronic doses of ethyl alcohol (96%) and the third group (control) received no drugs. Animals were anaesthetized with ethyl ether (96%). The blood was collected from the tail and prepared their serums. Then T4 and TSH levels were measured by RIA. ANOVA and Tukey tests were used for comparison between groups and P<0.05 considered as significant.
Results: The T4 level was significantly higher in the paraoxon group than those in the alcohol and control groups: 2.41±0.17, 0.31±0.03 and 0.17±0.02μg/dl respectively, P<0.01. Also the TSH level was significantly lower in the paraoxon group than those in alcohol and control groups: 0.09±0.01, 0.24±0.01 and 0.22±0.03μU/ml; respectively, P<0.01.
Conclusion: Paraoxon in chronic exposure increases T4 level and decreases TSH level. 

Kronik Paraoxon Tüketimi Sıçanda Tiroid Hormon Düzeylerini Değiştirir

Özet
Amaç:
Paraoxon bir organofosfor bileşiğidir. Bu maddeler değişken olarak emilmekte ve asetilkolinesteraz enzimlerini inhibe etmektedir. Bu çalışmanın amacı kronik paraoxon tüketiminin tiroid hormonları üzerine etkilerini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada ağırlıkları 200-250 gr arası değişen 36 dişi N-Mari sıçan kullanıldı. Birinci grup (paraoxon) subkutan yolla 0.05mg/kg/gün paraoxon aldı. İkinci grup (alkol) aynı kronik dozda %96’lık etil alkol ve üçüncü grup (kontrol) hiç bir ilaç almadı. Hayvanlar %96’lık etileter ile anestezi aldı. Kan örnekleri kuyruktan alındı ve serumları hazırlandı. T4 ve TSH düzeyleri RIA ile ölçüldü. Grupları birbirleriyle karşıaştırmak için ANOVA ve Tukey testleri kullanıldı. P<0.05 bulunması halinde anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: T4 düzeyi paraoxon grubunda alkol ve kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu: sırasına göre 2.41±0.17, 0.31±0.03 and 0.17±0.02μg/dl, P<0.01. Aynı zamanda paraoxon grubunda TSH düzeyleri alkol ve kontrol gruplarına göre anlamlı daha düşüktü: sırasıyla 0.09±0.01, 0.24±0.01 and 0.22±0.03μU/ml; P<0.01.
Sonuç: Kronik paraoxona maruz kalmak T4 düzeylerini artırmakta ve TSH düzeylerini düşürmektedir. 
Anahtar kelimeler: Paraoxon, tiroid, hormonlar

Files
TURKISH
EISSN 2822-6135