Endocrinology Research and Practice
Original Article

Subclinical Hypothyroidism is not Associated with Hyperhomocysteinyemia

1.

Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2008; 12: 42-45
Read: 2056 Downloads: 502 Published: 01 June 2008

Abstract
Objective: There are controversial reports regarding subclinical hypothyroidism and its association with hyperhomocysteinyemia. We aimed to evaluate whether subclinical hypothyroidism is associated with hyperhomocysteinyemia and sought to explain the observed increased risk of coronary artery disease in patients with subclinical hypothyroidism.
Materials and Methods: Seventy patients (56 women, 14 men; mean age, 57.0±12.4 years) with subclinical hypothyroidism and 124 euthyroid control subjects (98 women, 26 men; mean age, 55.7±13.7 years) were enrolled in this study. Demographics and laboratory tests were assessed.
Results: There were no significant differences between study patients and controls in weight, height, smoking habits, history of alcohol use, and serum levels of vitamin B12, folic acid, insulin, or C-reactive protein. None of the individuals were taking a drug that could affect serum homocysteine levels. The mean values (±SD) for total homocysteine in the study patients and controls were 11.6±5.7 μmol/L and 12.4±5.2 mmol/L, respectively (P=0.307).
Conclusions: Although the association of overt hypothyroidism with hyperhomocysteinyemia has been well established, we found no association between subclinical hypothyroidism and hyperhomocysteinyemia in this study. We also conclude that the atherogenicity of subclinical hypothyroidism may be mediated by hyperlipidemia rather than by hyperhomocysteinyemia. 

Subklinik Hipotiroidi Hiperhomosisteinemi ile İlişkili Değildir

Özet
Amaç:
Subklinik hipotiroidi ve hiperhomosistinemi ile ilişkisi ile ilgili çelişkili yayınlar mevcuttur. Bu çalışmada biz subklinik hipotiroide hiperhomositinemi olup olmadığını ve bu hastalarda artmış koroner arter hastalığı riski ile ilişkili olup olmadığını inceledik.
Gereç ve Yöntemler: 77 subklinik hipotiroidisi olan hasta (56 kadın, 14 erkek; ortalama yaş 57.0±12.4 yıl) ve 124 ötiroid kontrol grubu (98 kadın, 26 erkek; ortalama yaş, 55.7±13.7 yıl) çalışmaya alındı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında kilo, boy, sigara kullanım öyküsü, alkol kullanım öyküsü, serum vitamin B12, folik asid, insulin ve Creactive protein açısından anlamlı fark saptanmadı. Çalışmaya alınan bireylerden hiçbiri serum homositein seviyesini etkileyecek herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Çalışma ve kontrol grubunda ortalama (±SD) homosistein değerleri μmol/L cinsinden sırasıyla 12.4±5.2 ve 11.6±5.7 olarak saptandı (P=0.307).
Sonuç: Belirgin hipotiroidi ve hiperhomosisteinemi arasındaki ilişki iyi tanımlanmamış olsada, bu çalışmada subklinik hipotiroidi ve hiperhomosisteinemi arasında ilişki saptanmadı. Subklinik hipotiroidiye bağlı aterojenitenin hiperhomosisteinemiden çok hiperlipidemiye bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar kelimeler: Subklinik hipotiroidi, hiperhomosisteinemi

 

Files
EISSN 2822-6135