Endocrinology Research and Practice
Original Article

Long Oxygen Desaturation Time is a Risk Factor for Metabolic Syndrome

1.

Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Internal Medicine, Ankara, Turkey

2.

Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Chest Medicine, Ankara, Turkey

3.

Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

4.

Dıskapı Ankara Pediatrics Training and Research Hospital, Biochemistry, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2008; 12: 63-67
Read: 1206 Downloads: 277 Published: 01 September 2008

Abstract
Objective: To assess metabolic syndrome (MS) prevalence in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and to evaluate the relationship between sleep parameters and MS incidence.
Materials and Methods: Included in this study were 101 patients with complaints of snoring, witnessed apnea, excessive daytime sleepiness, and no prior OSAS diagnosis. An apnea-hypopnea index (AHI) score ≥5 was required for the diagnosis of OSAS. The patient group included 80 cases, and the control group (AHI <5) included 21 cases. MS diagnosis was based on the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III.
Results: MS was diagnosed in 33.3% of controls (7/21) and in 66.3% of OSAS patients (53/80) (p=0.006). The MS frequency was 51.7% (15/29) in mild OSAS (AHI 5-14), 77.8% (14/18) in moderate OSAS (AHI 15-29.9), and 72.7% (24/33) in severe OSAS (AHI ≥30). In patients with oxygen desaturation time (ODT) <5.75 minutes, the MS frequency was 38.9%, while it was 74.2% in patients with ODT ≥5.75 minutes (p=0.005). In the logistic regression analysis with multiple variables (including AHI ≥5, body mass index [BMI] ≥27 kg/m2, age and ODT ≥5.75), it was determined that ODT, age and BMI increase the risk of MS independent of other risk factors.
Conclusions: We found that ODT, age and BMI, which are independent of other risk factors, are determinants of MS in patients with OSAS. Additionally, the time of hypoxia, which is independent of AHI, also increases the risk of MS. 

Uzun Oksijen Desaturasyon Süresi Metabolik Sendrom İçin Risk Faktörüdür

Özet
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda metabolik sendrom (MS) prevalansını saptamak ve uyku parametreleri ile metabolik sendrom sıklığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya göğüs hastalıkları uyku laboratuvarına horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali yakınmaları ile başvuran daha öncesinde OUAS tanısı olmayan 101 hasta çalışmaya alındı. OUAS tanısı Apne hipopne index (AHI) ≥5 olması ile konuldu. AHI <5 olana hastalar kontrol grubu olarak seçildi. Metabolik sendrom tanısı NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Report) kriterlerine göre konuldu.
Bulgular: Kontrol grubunda %33.3 (n=7/21), hasta grubunda ise %66.3(n=53/80) vakaya metabolik sendrom tanısı konuldu(p=0.006). MS s›kl›klar› AHI=5-14.9 olanlarda %51.7 (15/29), AHI=15-29.9 olanlarda %77.8 (14/18), AHI ≥30 72.7 (24/33)olanlarda saptand›. Oksijen desaturasyon süresi (ODT) 5.75 dakikadan uzun olanlarda metabolik sendrom sıklığı %74.2 (51/80) iken, 5.75 dakikadan k›sa olanlarda MS sıklığı %38.9 (8/21) saptandı (p=0.005). AHI >15, yaş, BMI >27 kg/m2 ve ODT >5.75 dakika ktiterleri dahil edilerek yap›lan lojistik regresyon analizinde yafl, BMI ve ODT’nin diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak metabolik sendrom olma riskini artırdığını saptadık.
Sonuç: OSAS’lı hastalarda oksijen desaturasyon süresi ve BMI nin diğer risk faktörlerinden bağımsız MS belirleyicisi olduğunu saptadık. Hipoksik geçirilen süre AHI den bağımsız olarak metabolik sendrom riskini artırmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Obstruktif uyku apne sendromu, metabolik sendrom, oksijen desaturasyon süresi

 

Files
TURKISH
EISSN 2822-6135