Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Aşikar Hipotiroidili Hastalarda Serum Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Protein Düzeyleri

1.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

2.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Biochemistry, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2017; 21: 15-18
DOI: 10.4274/tjem.2991
Okunma: 1257 İndirilme: 437 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2017

ÖZET

Amaç: Aşikar hipotiroidi sıklıkla kadınlarda görülmekte ve yaşla birlikte prevalansı artmaktadır. Hipotiroidi, ilişkili artmış hiperlipidemi, insülin direnci ve hipertansiyon insidansına bağlı artmış aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilidir. Kalp-tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP) kardiyomiyositlere özgü olup kalp kası hasarının hassas bir belirtecidir. Bu çalışmanın amacı, hipotiroidinin H-FABP düzeylerine ve karotis arter intima-media kalınlığı (KİMK) üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Serum H-FABP, aşikar hipotiroidi tanısı alan 33 hastada ve yaş, cinsiyet, ve vücut kitle indeksi uyumlu 39 kontrol olgusunda ölçüldü ve tüm olguların yüksek çözünürlüklü B-mod ultrasonografi ile KİMK ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Kontrol ile hasta grubunda H-FABP serum düzeyleri açısından anlamlı derecede farklı bulunmamıştır (sırasıyla; 953,0±416,0 pg/mL, 1515,87±2143,0 pg/mL, p=0,15). KİMK, kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla; 0,48±0,05 mm, 0,53±0,08 mm, p=0,02). Ancak, insülin direncinin homeostaz modeli değerlendirmesi ve açlık insülin düzeyleri açısından iki grup arasında fark yoktu.
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarına göre Hashimoto tiroiditi ile ilişkili aşikar hipotiroidi hastalarında preklinik ateroskleroz tespitinde H-FABP yararlı bir belirteç değildir. Ancak KİMK erken ateroskleroz tespitinde yararlı olabilir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135