Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Papiller Tiroid Kanseri Hastalarında Serum Endokan Düzeyi ve Klinikopatolojik Özellikler ile İlişkisi

1.

Clinic of Internal Medicine, Cihanbeyli State Hospital, Konya, TURKEY

2.

Division of Endocrinology and Metabolism, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, TURKEY

3.

Division of Hematology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, TURKEY

4.

Clinic of Internal Medicine, Konya Numune State Hospital, Konya, TURKEY

5.

Division of Nephrology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, TURKEY

6.

Department of Biochemistry, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2022; 26: 30-37
DOI: 10.25179/tjem.2021-85947
Okunma: 2334 İndirilme: 549 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Amaç: Endotelyal hücre-spesifik molekül-1 olarak da bilinen endokan, vasküler endotel kaynaklı bir faktördür ve anjiyogenezde kilit rol oynar. Bu çalışmanın amacı, daha önce araştırılmamış olan papiller tiroid kanserli (PTK) hastalarda serum endokan düzeyini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Kasım 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 48 PTK hastası dâhil edildi. Kontrol grubu olarak ise benign tiroid nodülü olan yaş ve cinsiyet uyumlu 40 olgu dâhil edildi. Hastalardan cerrahi öncesi serum örnekleri alındı. Hasta ve kontrollerin serum endokan düzeyleri ölçüldü ve sonuçlar karşılaştırıldı. Endokan düzeyleri ile klinikopatolojik faktörler arasındaki ilişki araştırıldı. Benign tiroid nodülü olan olgular kontrol grubu olarak alındı. Bulgular: PTK hastaları, kontrollerden daha yüksek ortalama serum endokan düzeyine sahipti (45,1±9,6 ve 37,7±8,3 pg/mL, p<0,001). PTK hastalarında serum endokan düzeyleri ile histopatolojik varyant, lenfatik veya vasküler invazyon, çevre tiroid dokusu invazyonu, lenf nodu metastazı, cerrahi sınır durumu, tümör lenf nodu metastaz evresi ve Amerikan Tiroid Birliği risk sınıflama grubu, yaş ve tümör boyutu arasında ilişki yoktu. Sonuç: Bu çalışma, gelecekte yeterince geniş örneklemli daha kapsamlı çalışmalarla desteklenirse, tiroid nodüllü hastalarda serum endokan düzeyinin PTK tanısında yardımcı bir test olarak kullanılabileceğini düşündürtmektedir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135