Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Trombosit Aktivasyonu Obezite İçin Bir Risk Faktörüdür

1.

Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Sports Physiology, İstanbul, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2020; 24: 132-137
DOI: 10.25179/tjem.2019-72995
Okunma: 1057 İndirilme: 304 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2020

ÖZET

Amaç: Obezitenin birçok kronik hastalığı tetiklediği bilinmektedir. Kan parametrelerinden özellikle trombositler [platelets (PLTs)] ile ilgili olan parametrelerin obeziteyle ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada amacımız, obezitede yağ dokusu artışının PLT parametreleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize obezite nedeni ile başvuran 18-65 yaş arası bireyler çalışmaya dahil edildi. Çıplak ayakla boy uzunlukları ölçüldükten sonra biyoimpedans cihazı ile yağ analizi yapılarak kilo, beden kitle indeksi (BKİ), yağ yüzdesi,yağ ağırlığı ve yağsız ağırlık tespit edildi. Yağ ağırlığı indeksi [fat mass index (FMI)/height m2] ve yağsız ağırlık indeksi [fat free mass (FFMI)/height m2] hesaplandı. Kan bulgularına ulaşılarak PLT, ortalama trombosit hacmi [mean platelet volume (MPV)], trombosit dağılım genişliği [platelet distribution width (PDW)] ve “plateletcrit (PCT)” değerleri belirlendi. Bulgular: Trombosit sayısının erkeklerde kilo, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ve FMI ile arttığı fakat PCT'nin değişmediği tespit edildi. Kadınlarda ise PLT sayısının yaşla orantılı azaldığı, ancak kilo, BKİ, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı, FFM ve FMI ile orantılı olarak arttığı tespit edildi. PCT’nin kilo, BKİ, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı, FFM ve FMI ile arttığı tespit edildi. Sonuç: Her iki cinste PLT aktivasyonu ile vücut yağ dokusu arasında bir ilişkinin olduğunun tespit edilmiş olması, kolaylıkla ulaşılması mümkün olan kan parametrelerinin obezitenin inflamasyonla ilişkili komplikasyonlarının takibinde kullanılabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca obez kişileri PLT aferez vericisi olarak yönlendirme ve cesaretlendirmenin de PLT sayısını azaltarak inflamasyonla ilişkili komplikasyonları önlemede etkili olabileceği yönünde düşünülebilir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135