Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Tiroid Disfonksiyonlarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Plazma Osteoprotegerin Seviyeleri

1.

Hacettepe University, School of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2013; 17: 102-107
DOI: 10.4274/Tjem.2238
Anahtar Kelimeler : Osteoprotegerin, hipotiroidi, tirotoksikoz
Okunma: 1175 İndirilme: 337 Online Yayın Tarihi: 01 Aralık 2013

ÖZET

Amaç: Osteoprotegerin (OPG), reseptör aktivatör nükleer faktör kappa B ligand için yalancı reseptör görevi görür ve bu şekilde kemik yıkımını inhibe eder. Bu çalışmanın amacı tiroid disfonksiyonu olan hastalarda plazma OPG seviyelerinin değerlendirilmesi ve ötiroidizm sağlandıktan sonra OPG seviyesinde değişiklik olup olmadığının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Aşikar hipotiroidi ve tirotoksikoz tanısı alan hastalarda tanı anında ve en az 8 hafta ötiroidizm sağlandıktan sonra OPG seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya 17 hipotiroid, 17 tirotoksik hasta ve 17 yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubu alındı. Ortalama bazal plazma OPG seviyeleri tirotoksik hastalarda 5,42±2,66 pmol/l, hipotiroid hastalarda 5,04±1,62 pmol/l ve kontrol grubunda 5,24±0,93 pmol/l bulundu (p=0,844). Ötiroidizm sağlandıktan sonra ortalama OPG seviyeleri tirotoksik hastalarda 5,52±2,37 pmol/l, hipotiroid hastalarda 4,33±1,37 pmol/l olarak bulundu. Her iki grupta da tedavi öncesi ve sonrası OPG seviyelerinde anlamlı değişiklik olmadı (tirotoksik hastalar için p=0,846 ve hipotiroid hastalar için p=0,109). Bazal OPG ile bazal tirotropin ve tiroid hormonları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarına gore tiroid fonksiyon bozukluklarında görülen kemik metabolizma değişikliklerinde OPG rol almamaktadır. Tiroid disfonksiyonlarının kemik üzerine etkilerinin hangi mekanizmalarla oluştuğunun belirlenmesi için daha fazla sayıda hastanın alındığı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135