Endocrinology Research and Practice

Endocrinology Research and Practice (Endocrinol Res Pract) bilimsel, açık erişimli bir dergi olup Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin resmi çevrim içi yayın organıdır. Dergi bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapmaktadır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili İngilizce’dir. 

Endocrinology Research and Practice, klinik ve deneysel endokrinoloji, metabolik hastalıklar ve ilgili diğer alanlarda en üst düzeyde bilimsel makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, Temmuz 2022’den itibaren pediyatrik endokrinoloji alanında yazılmış yazıları, endokrinolojik hastalıkların yetişkin çağa geçişleri ile ilgili olmadığı sürece değerlendirmeye almamaktadır. Dergide etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, kısa raporlar ve teknik raporlar yayınlanmaktadır. 

Derginin hedef kitlesi endokrinoloji ve metabolizma alanında çalışan ve bu konularla ilgilenen uzmanlar, araştırmacılar ve profesyonellerden oluşmaktadır. 

DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ
Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Endocrinology Research and Practice’in editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. 

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergi önceden bilgilendirilmelidir. Bu yazıların eski hakem raporlarının yayın kuruluna gönderilmesi değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan çalışmalar için sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir. 

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
Endocrinology Research and Practice’e gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergi yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi baş editördedir. 

ETİK İLKELER 
Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (Ekim 2013’te düzenlenmiştir, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon Raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon Raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayı olmayan yazılar COPE’un Araştırma, Denetleme ve Hizmet Değerlendirmeleri Kılavuzu’na göre değerlendirilmektedir. Bu tür yazılar editöryel değerlendirme sonrası etik kurul onayı eksikliği gerekçesiyle reddedilebilir. 

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi gereklidir. Bu tür konularda yayın onayı çalışmanın Yöntem bölümünde belirtilmelidir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için uluslararası anlaşmalara (Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu, 8. baskı, 2011 ve/veya Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Rehber İlkeler, 2012) uygun olarak etik kurul tarafından onaylanan araştırma protokolleri gereklidir. Ayrıca hayvanların ağrı, acı ve rahatsızlık yaşamaması için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir. 

Hasta onamları, etik kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. 

İNTİHAL VE ETİK DIŞI DURUMLAR 
Endocrinology Research and Practice, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır. 

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun. 

Yazarların aşağıda örneklenen her türlü intihalden ve etik ihlalden kaçınmaları beklenmektedir. 

Kendi kendine intihal (metin geri dönüşümü): Yazarın önceki yayınlarından bölümleri veya cümleleri alıntı yapmadan başka bir makalesinde kullanması anlamına gelir. İfadelerin veya cümlelerin yazarı siz olsanız bile metin daha önce yayınlanmış verilerle kabul edilemez benzerliklere sahip olmamalıdır. 
Salamizasyon: Bir araştırmanın aynı verilerinin birkaç farklı makalede kullanılmasıdır. Bir çalışmanın hipotezlerini, popülasyonunu ve yöntemlerini aynı şekilde farklı makalelere bildirmek kabul edilemez. 
Veri üretimi: Verilerin toplanması veya deneyler sırasında hiç oluşmamış verilerin çalışmaya eklenmesidir. Sonuçlar ve yorumlanması, eksiksiz veri setlerine dayandırılmalı ve buna göre raporlanmalıdır. 
Veri manipülasyonu: Yanlış bir izlenim vermek amacıyla araştırma verilerinin manipüle edilmesi anlamına gelir. Buna görüntülerin manipüle edilmesi (örn. mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler), aykırı değerlerin veya "uygunsuz" sonuçların kaldırılması, veri noktalarının değiştirilmesi vb. dahildir. 

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir. 

PREPRINT 
Endocrinology Research and Practice preprint (erken baskı) yayınları daha önce yayınlanmış yazı olarak değerlendirmemektedir. Başka bir deyişle yazarlar, dergiye makale göndermeden önce bulgularını ticari olmayan bir preprint platformda sunabilir ya da tartışabilir. 

Yazarların dergiye makale gönderimi sırasında yazılarının bir preprint platformda yer aldığını beyan etmesi ve ilgili DOI numarasını dergiyle paylaşması gerekmektedir. 

Makalenin Endocrinology Research and Practice’de yayınlanması durumunda, preprint makale kaydının güncellenmesi ve dergide yayınlanmış versiyona yönlendirme yapılması yazarların sorumluluğundadır. 

YAZARLIK
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir: 
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak VE 
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak VE 
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak VE 
4.Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek. 

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. 

Endocrinology Research and Practice, yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet veya fahri yazarlığı önlemek için makalenin ilk gönderim sürecinde ilgili yazarların Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Katkı Formu’nun (http://endocrinolrespract.org/ bağlantısından indirilebilir) imzalı ve taranmış bir sürümünü göndermelerini ister. Yayın kurulunun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda, söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında sorumlu yazar, makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir. 

YAZAR DEĞİŞİKLİĞİ 
Endocrinology Research and Practice, makale yazarlarını yazının Başlık sayfasındaki beyana göre kabul etmektedir. Bu nedenle tam yazar sıralamasının son halini göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra yazarlık değişikliğine ilişkin talepler (ör. yazarların çıkarılması/eklenmesi, sıranın değiştirilmesi vb.) editör onayına tabidir. Yayın kurulu bu tür vakaları araştıracak ve COPE akış şemalarına göre hareket edecektir. 

Yazarlık değişikliği talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten resmi bir yazı ile Yazı İşleri Müdürlüğü'ne iletilmelidir. Mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve yazarlık değişikliğine ilişkin onaylarını içermelidir. Talep, yayın kurulu tarafından onaylanırsa yazarların nihai sıra listesine göre yeni bir Telif Hakkı Sözleşmesi Formu göndermesi gerekmektedir. 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI 
Endocrinology Research and Practice yazarların ve makalelerin değerlendirme süreçlerinde yer alan kişilerin, olası bir taraflılık ya da çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal, danışmanlık ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya olası çıkar çatışmalarını açıklamalarını teşvik etmektedir. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler yayın kuruluna beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir. 

TELİF VE LİSANSLAMA MODELİ 
Endocrinology Research and Practice, makalenin ilk gönderim sırasında http://endocrinolrespract.org/ adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu’nun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu’nu imzalayarak, makalenin Endocrinology Research and Practice tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GariTicari-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-NC-SA) 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanacağını kabul eder. Söz konusu lisans, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir. İçeriğin uyarlanması (karıştırma, aktarma, üzerine inşa etme) durumunda katkıların aynı lisansla paylaşılması gerekmektedir. 

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. 

YAYIN SONRASI DÜZELTME TALEPLERİ VE İADELER 
Yayın sonrası tüm düzeltme talepleri editör kararına tabidir. Editörler, vakaları dergi politikalarını ve ICMJE ve COPE yönergelerine bağlı olan en yüksek editöryel standartları dikkate alarak inceler. Düzeltme/değişikliğin uygulanması kabul edilirse makale Erratum veya Düzeltme metni ile güncellenir ve düzeltme metni kaydı ilgili dizinlerde güncellenir. 

Etik ihlal ile ilgili endişelerin olduğu durumlarda, durum editörler tarafından COPE yönergelerine göre araştırılacaktır. Soruşturma endişenin doğrulanmasıyla sonuçlanırsa bir geri çekme bildirimi yayınlanacaktır. Makale derginin çevrimiçi versiyonunda kalacak ve geri çekme bildirimi makalenin kaydına eklenecektir. Makale kaydı ilgili dizinlerde güncellenecektir. 

GERİ ÇEKME TALEPLERİ 
Bir makalenin geri çekilme talepleri derginin yayın kurulu tarafından incelenir. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış, istek ve nedenlerini belirten bir mektup dergi editörüne gönderilmelidir. Yazarlar, çalışmalarını geri çekme talebi onaylanmadıkça değerlendirilmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir. 

İTİRAZ VE ŞİKÂYET 
Derginin yayın kurulu, itiraz ve şikâyet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikâyetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda yayın kurulunun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikâyetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı baş editör verecektir. 

SORUMLULUK REDDİ 
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, baş editör, editörler, yayın kurulu ve yayıncının değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Dernek, baş editör, editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. 

MAKALE HAZIRLAMA 
Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (Mayıs 2022’de güncellenmiştir - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır. Araştırmanıza uygun kılavuzu bulmak için buradan Equator Network anketini kullanabilirsiniz. 

Makaleler AMA Manual of Style 11. baskıya uygun şekilde hazırlanmalıdır. 

Makaleler sadece http://endocrinolrespract.org/ adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. 

Yazarların Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ile ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara http://endocrinolrespract.org/ adresinden erişilebilmektedir. 

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa; 
· Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
· Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
· Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
· Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
· Tüm yazarların ORCID numaralarını
· Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Objective”, “Methods”, “Results” ve “Conclusion” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir. 

Main Points: Editöre Mektup dışındaki tüm makaleler için çalışmanın önemli bulgularını vurgulayan ve okuyucuya verilmek istenen mesajın altını çizen 3-5 maddeden oluşan bir temel noktalar bölümü hazırlanmalıdır. Bu bölüm makaleyle ilgili genel bilgileri yansıtacak şekilde madde madde yapılandırılmalıdır. Main Points bölümü alandaki uzmanlara yönelik hazırlandığı için her bir madde olabildiğinde sade bir biçimde yazılmalıdır. 

Makale Türleri 
Özgün Araştırma:
Özgün araştırma, orijinal bir araştırmaya dayalı yeni bilgiler sağladığı için en önemli makale türüdür. Bu makalelerin kabul edilmesi araştırmanın özgünlüğüne ve önemine bağlıdır. Ana metin “Introduction”, “Material and Methods”, “Results” ve “Discussion” alt başlıklarını içermelidir. Özgün Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz. 

Klinik Araştırmalar 
Endocrinology Research and Practice ICMJE’nin klinik araştırmalar kayıt politikasını benimsemektedir. Buna göre klinik araştırmalar, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Araştırmalar Kayıt 

Platformu ya da ClinicalTrials.gov’un birincil platform olduğu kamuya açık bir platforma kaydolmalıdır. 

Klinik araştırmalarla ilgili açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

·Klinik araştırma kaydı, yalnızca sağlıkla ilgili bir müdahale ile bir sonuç arasındaki ilişkiyi kişileri atayarak inceleyen ileriye dönük araştırma projeleri için gereklidir. 
·Makalenin dergide değerlendirilebilmesi için yazarların ilk hasta kaydı sırasında ya da önce araştırmanın kaydını yaptırması gerekmektedir. 
·Endocrinology Research and Practice, en güncel ICMJE önerilerine istinaden, 24 maddeden oluşan araştırma kaydı veri setini içeren kamuya açık platformlara yapılan kayıtları kabul etmektedir.
·Yazarların klinik araştırmaları için bir veri paylaşım planı belirtmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Veri Paylaşımı bölümünü inceleyiniz. 
·Daha fazla bilgi için ICMJE Klinik Araştırmalar Politikası’na http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html bağlantısından erişebilirsiniz. 

Veri Paylaşımı 
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren klinik araştırmaların kaydı için bir veri paylaşımı beyanı gerekmektedir. Yazarların klinik araştırma sonuçlarını raporlayan makaleleri için veri paylaşımı konusunda bir beyanda bulunmaları gereklidir. Veri paylaşımı beyanı ICMJE’nin veri paylaşımı politikasına göre aşağıda sıralanan maddeleri içermelidir. 
·Kimliği belirtilmeyen bireysel katılımcı verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı 
·Tam olarak hangi verinin paylaşılacağı 
·Ek, ilgili belgelerin mevcut olup olmayacağı 
·Verinin ne zaman ve ne kadar süreliğine erişime açılacağı 
·Verinin hangi erişim kriterleriyle erişime açılacağı 

Yazarların aşağıdaki bağlantıdan ICJME veri paylaşımı örneklerini incelemeleri önerilmektedir. http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html 

Endocrinology Research and Practice’e makale gönderirken; 
·Yazarların ICMJE kriterleri ve yukarıdaki talimatlara uygun şekilde kamuya açık bir platforma kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
·Kayıt yapılan platformun adı ve kayıt numarası makale gönderimi sırasında Başlık sayfasında belirtilmelidir. 
·Veri paylaşımı beyanı da Başlık sayfasında ayrıca belirtilmektedir. Yazarların herhangi bir veri paylaşımı planı yoksa dahi Başlık sayfasında bu bilgiye yer vermeleri gerekmektedir. 

Klinik araştırmalar ve veri paylaşımı politikaları 1 Mart 2022’den sonra gönderilen makaleler için geçerlidir. 

İstatistiksel Analizin Raporlanması 
Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç ve Yöntem bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. 

P değerleri ve CI’ler gibi istatistiksel verileri raporlamaya yönelik değerler sunulmalı ve uygun şekilde yuvarlanmalıdır. P değerleri, ilk 2 basamak sıfır olmadığı sürece, ondalık noktanın sağındaki 2 basamakla ifade edilmelidir, bu durumda ondalık basamağın sağında 3 basamak sağlanmalıdır (örneğin, P < .01 yerine, şu şekilde belirtin: P = .002). Ancak, .05'e yakın değerler 3 ondalık basamağa kadar belirtilebilir, çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için nedensiz bir kesme noktasıdır (örneğin, P = .053). .001'den küçük P değerleri, kesin değerler (örneğin, P = .000006) yerine P < .001 olarak belirtilmelidir. 

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units’e (SI) uygun olarak hazırlanmadır. 

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Introduction” ve “Conclusion” bölümlerini içermelidir, diğer alt başlıklar yazarlar tarafından belirlenmelidir. Derleme türündeki yazılarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz. 

Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Introduction”, “Case Presentation” ve “Discussion” alt başlıklarını içermelidir. Olgu sunumlarıyla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz. 

Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. 

Kısa Rapor: Kısa rapor; bilimsel ilgi yaratabilecek, yeni bir fikir ya da veri öne süren ve önemli bir mesaj ya da bilgi iletmeyi hedefleyen ilgi çekici konularda yazılmış bilimsel makalelerdir. 

Teknik Rapor: Bu tür yazılar alanda ilgi çekecek yeni bir teknik, yöntem ya da yaklaşımı sunmalıdır. 

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar 

Makale türü 

Sözcük limiti*

Özet sözcük limiti 

Kaynak limiti 

Tablo limiti 

 Resim limiti

Özgün Araştırma

4000

250(Alt başlıklı)

35

6

5 ya da 10 resim

Derleme

5000

250

50

 6

10 ya da 15 resim

Olgu Sunumu

1200

200

15

Tablo yok

4 ya da 8 resim

Editöre Mektup

 400

-

 5

 Tablo yok

Resim yok

Kısa Rapor

1500

150

15

3

3

Teknik Rapor

1500

-

15

3

3

*Sözcük limiti özet, kaynaklar ile tablo ve resim altyazılarını içermemektedir. 

Tablolar 
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır. 

Resim ve Resim Altyazıları 
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır. 

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. 

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”. 

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır. 

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir. 

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Kaynaklar 
Metin içi atıflar ve kaynakça AMA Manual of Style’ın 11. versiyona göre hazırlanmalıdır. 

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Atıf yapılan erken çevrim içi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk 3 yazar yazıldıktan sonra “et al.” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken kaynaklar noktalama işaretinden sonra üst simge olarak belirtilmelidir. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur: 

Dergi Makalesi: Bayram F, Bayraktaroğlu T, Sargın M, et al. A Cross-Sectional Study of the Prevalence of Cardiovascular Disease in Adults with Type 2 Diabetes in Türkiye: The CAPTURE Study. Turk J Endocrinol Metabl. 2022;26(1):1-12. 

Kitap Bölümü: Fikremariam D, Serafini M. Multidisciplinary approach to pain management. In: Vadivelu N, Urman RD, Hines RL, eds. Essentials of Pain Management. New York, NY: Springer New York; 2011:17-28. 

Tek Yazarlı Makale: Patterson JW. Weedon’s Skin Pahology. 4th ed. Churchill Livingstone; 2016. 

Yazar olarak Editörler: Etzel RA, Balk SJ, eds. Pediatric Environmental Health. American Academy of Pediatrics; 2011. 

Konferans Bildirisi: Morales M, Zhou X. Health practices of immigrant women: indigenous knowledge in an urban environment. Paper presented at: 78th Association for Information Science and Technology Annual Meeting; November 6-10; 2015; St Louis, MO. Accessed March 15, 2016. https://www.asist.org/files/meetings/am15/proceedings/openpage15.html 

Tez: Maiti N. Association Between Behaviours, Health Characteristics and Injuries Among Adolescents in the United States. Dissertation. Palo Alto University; 2010. 

Çevrim içi dergi makalesi: Tamburini S, Shen N, Chih Wu H, Clemente KC. The microbiome in early life: implications for health outcometes. Nat Med. Published online July 7, 2016. doi:10.1038/nm4142 

Web sayfaları: International Society for Infectious Diseases. ProMed-mail. Accessed February 10, 2016. http://www.promedmail.org 

Epub Erken Görünüm Makaleler: Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging. Diagn Interv Radiol. 2016 Feb 24. doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print]. 

REVİZYONLAR 
Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir. 

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir. 

Editör Kurulu
Adres: Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Telefon: +90 312 508 21 00
Faks: +90 312 309 45 05
E-posta: [email protected]

Merkez Ofis
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Adres: Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12 Kızılay, Ankara
Telefon: +90 312 425 20 72
Faks: +90 312 425 20 98

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad. 199/6, 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 217 17 00
E-posta: [email protected]
İnternet Sitesi: http://avespublishing.com

ENGLISH
EISSN 2822-6135