Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Subklinik Hipotiroidili Kadın Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlığı

1.

Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2010; 14: 89-94
Okunma: 1177 İndirilme: 352 Online Yayın Tarihi: 01 Aralık 2010

Özet

Amaç:
 Klinik hipotiroidinin (KH) neden olduğu dislipideminin, ateroskleroza ve kardiyovasküler hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar subklinik hipotiroidi (SKH)’nin de KH ile benzer kardiyovasküler risklere sahip olduğunu göstermektedir. Karotis intima media kalınlığı (KİMK), aterosklerotik süreçte erken değişiklikler açısından önemli bir belirteç olup kardiyovasküler olay gelişiminin göstergesidir. Çalışmamızda, benzer yaş ve demografik özelliklere sahip KH ve SKH’li kadın hastalarda KİMK’nı değerlendirdik.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ocak ve Temmuz 2009 tarihleri arasında İç hastalıkları ve Endokrinoloji Polikliniğine ayaktan müracaat eden, yapılan tetkikler sonucu KH ve SKH saptanan, daha önce tedavi almamış, 30 KH’li, 51 SKH’li ve 38 sağlıklı kadın dahil edildi. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), sistolik ve diyastolik kan basıncı, trigliserid (TG), total kolesterol (TC), LDL kolesterol (LDL-K), HDL kolesterol (HDL-K), vitamin B12, folat, homosistein, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (Hs CRP) ve KİMK ölçümleri yapıldı. 
Bulgular: Grupların TG, TC, HDL-C, LDL-C, vitamin B-12, and folat düzeyleri arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05). Gruplar arasında Hs CRP (p=0,011), homosistein (p<0,001) ve ortalama KİMK değerleri açısından kontrol grubuna göre SKH ve KH grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,001). Yapılan çoklu regresyon analizinde KH ve SKH’li hastalarda yaşın, KİMK’ındaki artış için en önemli gösterge olduğu saptandı.
Sonuç: KH ve SKH’li hastalar arasında Hs CRP, homosistein ve KİMK açısından fark olmaması, SKH döneminden itibaren inflamasyonun başladığını ve KİMK’nın arttığını gösterir. Dolayısıyla SKH’de TSH değerinin normalin üzerine çıkmaya başladığı durumlarda KİMK’ nın artış göstermesinin koroner arter hastalığı (KAH) açısından önemli bir riske yol açtığını düşünmekteyiz. 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135