Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Türkiye’de Erişkin Tip 2 Diabetes Mellituslularda Güncel Kardiyovasküler Hastalık Prevalansının Kesitsel Bir Çalışması: CAPTURE Türkiye Çalışması

1.

Division of Endocrinology and Metabolism, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKIYE

2.

Division of Endocrinology and Metabolism, Zonguldak Bülent Ecevit University Obesity and Diabetes Application and Research Center, Zonguldak, TURKIYE

3.

Department of Family Medicine, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, TURKIYE

4.

Division of Endocrinology and Metabolism, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, TURKIYE

5.

Division of Endocrinology and Metabolism, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, TURKIYE

6.

Medical and Scientific Affairs Department/CMRQ, Novo Nordisk Health Products Tic. Ltd. Şti., İstanbul, TURKIYE

7.

Division of Endocrinology and Metabolism, University of Health Sciences Gülhane Faculty of Medicine, Ankara, TURKIYE

Endocrinol Res Pract 2022; 26: 1-12
DOI: 10.25179/tjem.2021-86803
Okunma: 3733 İndirilme: 858 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Amaç: CAPTURE çalışmasında, 5 kıtadan 13 ülkede erişkin Tip 2 diabetes mellituslu (T2DM) bireylerde kardiyovasküler hastalık (KVH) prevalansını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Burada, Türk kohortundan elde edilen bilgiler sunulmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Girişimsel olmayan kesitsel bir çalışma olan CAPTURE (NCT03811288; NCT03786406), Türkiye’de 15 merkezde tamamlandı. Birinci basamak hekimleri* ve uzman hekimler** tarafından tedavi edilen erişkin T2DM’lilere ait standardize demografik ve klinik veriler toplandı. Elde edilen verilerden KVH ve 7 alt tipinin prevalans tahminleri hesaplandı. Veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya, T2DM’li 801 (birinci basamak* n=200, uzman** n=601) hasta kaydedildi. Çalışmaya katılan hastaların 250’sine KVH tanısı konmuştur ve KVH’nin tahmini ağırlıklı prevalansı %31,2’dir (%95 güven aralığı, 28,0-34,4). KVH vakalarının çoğunluğu aterosklerotik KVH (%85,6) idi. Türkiye örnekleminin %24’ünde koroner kalp hastalığı (KKH) olduğu ölçüldü. Kalp yetersizliği (%5,4) en sık saptanan 2. KVH alt tipiyken, kardiyak aritmi ve ileti anormalliklerini (%4,7) kalp yetersizliği takip etmektedir. Kardiyovasküler yararı kanıtlanmış ilaçlardan sodyum glukoz transport-2 inhibitörleri ve glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistlerinin reçete edilme oranları sırasıyla %17,5 ve %0,1 olarak saptanmıştır. Sonuç: Türkiye’deki T2DM hastalarında KVH, küresel CAPTURE popülasyonunda bulunan prevalansa benzer şekilde hastaların yaklaşık %30’unda saptanmıştır. KKKH en sık saptanan hastalık olurken, KVH vakalarının %75'ini oluşturmuştur. Kardiyovasküler yararı olan glukoz düşürücü ilaçların kullanımı, muhtemelen bu ilaçların Türkiye’de geri ödenmemesi nedeniyle küresel havuzdaki nüfusa kıyasla düşüktü.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135